Política de Privacidade

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que nos forneza a través do portal www.francornide.es serán tratados de forma confidencial e pasarán a formar parte dun ficheiro titularidade de Francisco Cornide García, con Domicilio: Ego, 11 ? Carballido, 27843 Vilalba (Lugo), NIF: 33551357S. Os seus datos persoais serán utilizados unicamente para a prestación do servizo ofrecido a través do portal, envío de boletíns informativos, así como para o envío de información que o Usuario puidese solicitar.

Así mesmo, informámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, por correo ordinario á seguinte dirección: de Francisco Cornide García, con Domicilio social: Ego, 11 ? Carballido, 27843 Vilalba (Lugo), ou ben por correo electrónico a través da dirección contacto@francornide.es

O Usuario garante que os Datos Persoais facilitados son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos. O Usuario será o único responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionar a Francisco Cornide García ou a calquera terceiro por mor do enchemento dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

Francisco Cornide García adoptou as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos persoais, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía, con todo, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.
O enchemento do formulario incluído no portal www.francornide.es, implica o consentimento expreso do Usuario á inclusión dos seus datos de carácter persoal no referido ficheiro automatizado de Francisco Cornide García.

No caso de que deban incluírse datos de carácter persoal referentes a persoas físicas distintas da que cumprimenta o presente formulario deberá, con carácter previo á súa inclusión informarlles dos extremos contidos nos parágrafos anteriores.